Home

  Welcome Message   

Syriac Orthodox Church of Antioch
 Archdiocese of the Western United States

 


Organizations
 

 

 

Life of Jesus

 

 

Bible

 

 


Home

Christmas Letter of His Holiness

December,23 2017

ܒܢܝ̈ܐ ܕܝܠܢ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ
ܛܝܒܘ ܕܡܪܝܐ ܬܢܛܪܟܘܢ

ܫܡܰܝܐ ܕܒܶܝܬܠܚܶܡ ܐܰܢܗܪܰܬ݀܆ ܘܢܽܘܗܪܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܕܢܰܚ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܥܰܪܬܐ ܕܳܐܦܰܪܬܐ܆ ܟܰܕ ܩܽܘܪܐ ܕܣܰܬܘܳܐ ܘܚܶܫܟܐ ܕܠܺܠܝܐ ܡܰܡܠܟܺܝܢ. ܟܰܘܟܒܐ ܕܡܺܝܪܐ ܒܰܫܡܰܝܐ܆ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܝܰܠܕܐ ܬܗܺܝܪܳܐ. ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܓܽܘ̈ܕܺܝܢ ܓܽܘ̈ܕܺܝܢ ܒܰܫܡܰܝܐ ܙܳܡܪܺܝܢ: «ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܫܠܳܡܐ ܘܣܰܒܪܐ ܛܳܒܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ» (ܠܘܩܐ ܒ܆ ܝܕ)܆ ܒܰܐܪܥܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܠܡܰܠܟܐ ܕܰܫܠܳܡܐ ܣܳܓܕܺܝܢ܆ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܐ ܠܶܗ ܡܙܰܡܪܺܝܢ ܠܝܰܠܽܘܕܐ ܕܶܐܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢ ܘܡܶܕܶܡ ܕܝܰܬܺܝܪ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ (ܝܘܚܢܢ ܝ܆ ܝ)܆ ܘܶܐܬܐ ܬܽܘܒ ܕܰܢܫܰܝܶܢ ܠܰܢ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܐ ܐܰܒܐ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܗ̱ܽܘ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܩܽܘܪܳܒܐ ܕܰܚܕܳܐ ܪܽܘܚ ܠܘܳܬ ܐܰܒܐ (ܐܦܣܝ̈ܐ ܒ܆ ܝܚ).

ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܒܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܒܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܥܰܡ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܟܪܽܘܠܳܐܺܝܬ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܗܽܘ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܐܰܚܒܰܢ (ܐ ܝܘܚܢܢ ܕ܆ ܝܛ)܆ ܘܪܰܥܺܝ ܠܰܢ ܥܰܡ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܘܠܐ ܚܫܰܒ ܠܰܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ (ܒ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܗ܆ ܝܛ). ܬܰܪܥܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܐ ܠܳܚܝܳܐ܆ ܘܰܠܒܰܪܢܳܫܐ ܠܕܰܪܓܶܗ ܩܰܕܡܳܝܐ ܗܰܘ ܕܰܚܣܰܪ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܰܪܕܪܺܝܫ ܡܰܣܩܳܐ. ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܬܰܪܥܽܘܬܐ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܕܶܝܢ ܒܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܟܰܕ «ܫܰܕܰܪ ܐܰܠܳܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܙܒܶܢ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ» (ܓܠܛܝ̈ܐ ܕ܆ ܗ). ܡܶܟܺܝܠ܆ ܠܐ ܥܽܘܕ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܚܢܰܢ܆ ܐܶܠܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܚܢܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܰܫܡܶܗ (ܝܘܚܢܢ ܐ܆ ܝܒ)܆ ܘܪ̈ܳܚܡܰܘܗ̱ܝ ܕܝܰܠܕܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܕܗܽܘ ܪܰܥܺܝ ܠܰܢ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܐ̱ܪܳܙܐ ܪܰܒܐ ܠܰܡ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܫܳܘܶܐ ܠܰܣܒܰܪܬܐ. ܗܳܟܘܳܬ܆ ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܣܪܽܘܓ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ:
«ܒܗܳܢܐ ܝܰܘܡܐ ܐܰܒܐ ܚܳܕܶܐ ܕܰܒܚܰܒܺܝܒܶܗ܆ ܕܢܰܚ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܘܣܰܒܪܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ.
ܒܗܳܢܐ ܝܰܘܡܐ ܦܨܺܝܚ ܒܰܪ ܚܰܝܐ ܥܰܡ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ܆ ܕܒܶܗ ܐܶܫܬܰܝܢܰܬ݀ ܐܳܦ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ݀ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܐ.
ܒܗܳܢܐ ܝܰܘܡܐ ܕܳܨܰܬ݀ ܪܽܘܚܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܕܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܚܐ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ.»

ܒܳܬܰܪ ܡܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܬܰܪܥܽܘܬܐ ܒܶܝܬ ܫܡܰܝܐ ܠܰܐܪܥܐ܆ ܠܡܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ؟ ܗܳܕܶܐ ܫܰܢ̱ܬܐ܆ ܥܺܐܕܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ܆ ܟܰܕ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܰܢ ܩܳܝܡܺܝܢ܆ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܘܡܳܡܽܘܢܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ܆ ܘܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܪ̈ܰܒܶܐ ܕܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܩܶܢܝܳܢ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢ.

ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܣܽܘܪܝܰܐ ܗܳܐ ܡܶܢ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܣܳܓܶܝܢ ܒܩܶܨܰܬ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܳܡܽܘܢܐ ܥܰܡ ܙܰܝܢܳܐ ܠܡܰܪ̈ܗܒܳܢܶܐ ܝܳܗܒܺܝܢ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܫܳܠܶܡ ܡܰܚܪܡܺܝܢ ܘܩܳܛܠܺܝܢ. ܦܽܘܣܩܳܢܐ ܬܽܘܒ ܕܪܺܝܫܳܢܐ ܕܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܡܚܰܝ̈ܕܶܐ ܕܰܐܡܝܪܟܐ ܡܶܛܽܠ ܡܕܺܝܢܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܙܽܘ̈ܠܗܳܙܶܐ ܕܰܦܢܺܝܬܰܢ ܡܰܣܓܶܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܟܺܝܬ ܘܡܰܫܠ̈ܡܳܢܶܐ ܘܺܝܗ̱ܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܛܳܦܣܺܝܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܕܰܬܩܰܘܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܕܰܡܩܰܒܠܳܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܳܝܽܘܬܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܦܽܘ̈ܣܩܳܢܶܐ ܕܶܐܡ̈ܗܳܬܐ ܡܚܰܝ̈ܕܳܬܐ ܬܶܫܬܰܪܰܪܝ.

ܒܙܰܒܢܐ ܗܳܢܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܐ܆ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܠܰܫܠܳܡܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ ܦܳܠܰܚ܆ ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܰܢ ܕܡܰܕܢܚܐ܆ ܣܽܘܪܝܰܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܘܥܺܝܪܰܐܩ ܘܠܶܒܢܳܢ ܘܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܕܰܢܣܰܦܩܽܘܢ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܶܛܠܐ ܘܚܰܪܒܐ܆ ܘܰܕܢܶܦܠܚܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܘܝܽܘܬܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܐ ܒܶܝܬ ܒܢ̈ܰܝ ܐܽܘܡܬܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܥܳܠܡܐ ܡܶܢ ܛܠܽܘܡܝܐ ܘܩܰܫܝܽܘܬܐ ܡܶܣܬܰܦܰܩ܆ ܠܘܳܬ ܟܺܐܢܽܘܬܐ ܘܰܫܠܳܡܐ ܠܩܽܘܕܡܐ ܪܳܕܶܝܢܰܢ.

ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ: ܒܙܰܒܢܐ ܕܥܺܐܕܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܐ ܙܡܺܝܢܺܝܢܰܢ ܒܝܰܕ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ܆ ܘܰܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܥܰܡ ܝܳܬܰܢ ܟܰܕ ܠܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܫܳܠܡܺܝܢܰܢ ܘܠܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ ܐܳܚܕܺܝܢܰܢ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ܆ ܬܰܪܥܽܘܬܐ ܥܰܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܥܒܶܕ ܒܝܰܕ ܢܛܺܝܪܽܘܬ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܪܰܒܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܝܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܶܚܡܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܳܐ (ܠܘܩܐ ܝ܆ ܟܙ). ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܥܺܐܕܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ـ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܥܰܡܰܢ ܐܰܠܳܗܰܢ ـ ܒܰܥܒܳܕ̈ܰܝܢ ܟܰܕ ܠܰܫܠܳܡܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܰܢ ܘܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܐܒܶܝܠ ܢܶܦܠܽܘܚ܆ ܘܣܰܒܪܐ ܛܳܒܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܠܟܽܠܰܢ ܢܶܩܢܶܐ. ܒܗܳܢܐ ܣܰܒܪܐ܆ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܰܢ ܐܰܚ̈ܰܝܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܡܺܝܛܪ̈ܦܽܘܠܺܝܛܽܘ ܚܛܺܝ̈ܦܶܐ ܕܚܳܠܳܒ ܦܰܘܠܳܘܣ ܝܰܐܙܔܝ ܘܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܘܪܝܘܣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܟܰܕ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ: ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܕܬܶܬܓܡܰܪܝ ܦܨܺܝܚܽܘܬܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܐ ܒܪܺܝܟܳܐ.

ܣܳܟܐ ܕܶܝܢ܆ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܺܐܕܐ ܗܳܢܐ ܠܒܽܘܪܟܬܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܐ ܘܰܕܬܶܗܘܶܐ ܫܰܢ̱ܬܐ ܚܕܰܬܐ ܡܰܠܝܳܐ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܘܛܳܒ̈ܳܬܐ.

 

Latest Burbank, California, weather


The Western Archdiocese of the Syriac Orthodox Church of Antioch, providing spiritual guidance and leadership to the Syriac Orthodox community, is a 501 (c) (3) non-profit, tax-exempt organization comprised of 18 churches and parishes in 17 western states. It was established in 1952 as the Archdiocese of the Syrian Orthodox Church encompassing the entire United States and Canada. In November 1995 by the Holy Synod, the Western Archdiocese was formed to exclusively serve the 17 states of the western half United States.


417 E. Fairmount Rd., Burbank, CA 91501
Tel: (818) 845-5089 Fax: (818) 953-7203
E-mail: bishopric@soc-wus.org

 

� Copyright 2010 Syriac Orthodox Church of Antioch -  Archdiocese of the Western United States